“Ιστιοπλοϊκή και ηλεκτροκίνητη θαλάσσια μεταφορά οικολογικών προϊόντων στο Αιγαίο:  Η Aυτοδυναμία” 

Σχετικά με το Έργο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Οκτώβριος 2023 – Φεβρουάριος 2025

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΑ

Για 16 μήνες το Dock με την Ιστία Αιγαίου ΚΟΙΝΣΕΠ θα υλοποιήσουν την συνέχεια του έργου Ιστιοπλοϊκή και ηλεκτροκίνητη μεταφορά οικολογικών προϊόντων με την χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου και πιο συγκεκριμένα μέσα από το πρόγραμμα «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες, άξονας Προτεραιότητας 3 – Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2022», το οποίο θα αφορά την ολοκλήρωση της εφαρμογής ιστιοπλοϊκής και ηλεκτροκίνητης θαλάσσιας μεταφοράς οικολογικών προϊόντων στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο με 100% αυτονομία όλο τον χρόνο.

Περιγραφή

Η ΚοινΣΕπ Ιστία Αιγαίου και το Dock – Συνεργατικός Χώρος Κοινωνικής Αλληλέγγυας Oικονομίας ξεκινούν την νέα τους συνεργασία για το πρόγραμμα “Ιστιοπλοϊκή και ηλεκτροκίνητη θαλάσσια μεταφορά οικολογικών προϊόντων στο Αιγαίο: Η Αυτοδυναμία”.

Το έργο αποσκοπεί στην εφαρμογή ενός καινοτόμου και περιβαλλοντικά βιώσιμου μοντέλου μετακινήσεων και μεταφορών προϊόντων προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, και ειδικότερα της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα μέσα από την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα, αφορά στην ολοκλήρωση μιας εφαρμογής ιστιοπλοϊκής και ηλεκτροκίνητης θαλάσσιας μεταφοράς οικολογικών προϊόντων στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, που ξεκίνησε το 2021 και ολοκληρώνεται με το παρόν.

Άμεσοι στόχοι: η επίτευξη διασυνδεσιμότητας των νησιών και η μεταφορά προϊόντων με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα 12 μήνες τον χρόνο και, αφετέρου, η δημιουργία των «Πράσινων Διαδρομών» στο Αιγαίο έτσι ώστε να αποτελεί μιας μικρής κλίμακας, βιώσιμη μεταφορική επιλογή αυξημένης ενεργειακής απόδοσης.
Τα παραπάνω θα επιτευχθούν μέσα από την τοποθέτηση ευέλικτων φωτοβολταϊκών πάνελ (μεγάλης έκτασης), από τις πιλοτικές διαδρομές σε πραγματικές συνθήκες για την επίτευξη 100% ενεργειακής αυτονομίας off season, μέσα από την ψηφιακή απεικόνιση των “Πράσινων διαδρομών”, από ενημερωτικές εκδηλώσεις με επαγγελματίες της θάλασσας έτσι ώστε να διαδοθούν τα οφέλη και τέλος μέσα από καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία της Λαυρεωτικής σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου.

Εταίροι του Προγράμματος

‘ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ’ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022’


“Sailing and electric marine transportation of ecological products in the Aegean: Self-sufficiency”

About the Project

DURATION

October 2023 – February 2025

FINANCING

Green Fund

GENERAL INFORMATION

For 16 months, Dock and  Istia Aigaiou  will implement the continuation of the project Sailing and electric transport of ecological products with the financing of the Green Fund and more specifically through the program “Innovative actions with citizens, axis of Priority 3 – Natural environment and innovative actions 2022″, which will concern the completion of the implementation of sailing and electric marine transportation of ecological products in the Aegean and the Mediterranean with 100% autonomy throughout the year.

DESCRIPTION

Istia Aigaiou Social Cooperative and Dock – Collaborative Space of Social Solidarity Economy are starting their new collaboration for the program “Sailing and electric sea transportation of ecological products in the Aegean: Self-reliance”. The project aims to implement an innovative and environmentally sustainable model of movement and transport of products adapted to the requirements of dealing with climate change, and in particular the improvement of air quality through the reduction of greenhouse gas emissions. Specifically, it concerns the completion of an application of sailing and electric marine transport of ecological products in the Aegean and the Mediterranean, which began in 2021 and is now completed.

Immediate objectives: achieving island connectivity and transporting products with a zero carbon footprint 12 months a year and, on the one hand, creating the “Green Routes” in the Aegean to be a small-scale, sustainable transport option with increased energy efficiency. The above will be achieved through the installation of flexible photovoltaic panels (of large area), from the pilot routes in real conditions to achieve 100% energy autonomy off season, through the digital visualization of the “Green routes”, from informative events with professionals of the sea so as to spread the benefits and finally through innovative educational programs in schools of Lavreotiki in collaboration with the Environmental Education Center of Lavrio.

Program Partners

‘INNOVATIVE ACTIONS WITH CITIZENS’ FUNDING PROGRAM ‘NATURAL ENVIRONMENT & INNOVATIVE ACTIONS 2022’